Skip to content

inGenious Flex Aktivni odjem v industrijski energetiki

Avtomatiziran sistem za upravljanje energetske prožnosti poskrbi za popoln izkoristek obstoječih virov in zniža strošek energije brez žrtvovanja produktivnosti.

Stopite v stik
Aktivni odjem v industrijski energetiki

Izziv

Postline1

Z uvedbo novega večtarifnega omrežninskega sistema se proizvodno podjetje sooča z zapletenim izračunom stroškov in upravljanjem z energijo ter tvega občutno povišanje računa za elektriko zaradi višjih stroškov omrežnine.

Rešitev

Postline2

inGenious Flex sistem na podlagi profila porabe in opredeljenih omejitev določi parametre in kazalnike za posamezno tarifno obdobje ter zastavi cilje za dosego optimalnega razmerja med stroški in vplivom na proizvodnjo. Odjem je prilagojen za vsako obdobje glede na ceno in razpoložljive prožnosti. Prilagoditve so izvedene avtomatsko v realnem času glede na potrebe proizvodnih procesov in napovedi.

 

Učinek

Postline3

Podjetje ne le omeji povečanja stroškov prehoda na večtarifni sistem, temveč celo zniža stroške omrežnine v primerjavi s prejšnjim sistemom. Zaradi napovedovanja in omejevanja največje moči v posameznem tarifnem obdobju lahko uporabnik poroča natančne številke svojemu dobavitelju električne energije, kar zniža tudi prihodnje stroške. Namestitev sistema inGenious Flex omogoča tudi lažji prehod na dinamični tarifni sistem v prihodnosti.

Izziv

Postline1

Proizvodna lokacija želi zmanjšati stroške energije, vendar je omejena zaradi pomanjkanja prožnih bremen. Njeni proizvodni procesi so togi, urniki so namenjeni zgolj optimizaciji proizvodnih izhodov, na lokaciji ni generatorjev ali skladiščenja.

Rešitev

Postline2

Izvede se temeljita analiza proizvodnih procesov in tokov energije. Ocenjena je prožnost običajno neprožnih bremen. inGenious Flex se integrira s posebej obetavnimi bremeni. Prožnosti so aktivirane postopoma, sprva s predhodno oceno porabe in uporabo virtualnega hranilnika. Vpliv na proizvodnjo je pod stalnim nadzorom, nova bremena pa dodamo šele, ko je zagotovljeno, da ta ne bodo imela občutnega vpliva na učinkovitost proizvodnje.

Učinek

Postline3

Aktivacija skritih potencialov v navidezno neprožnih bremenih zniža stroške energije. Uporaba virtualnega hranilnika olajša integracijo upravljanja energetske prožnosti v obstoječe proizvodne procese ter izboljša načrtovanje v prihodnosti.

Izziv

Postline1

Proizvodni obrat ima nameščeno sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom drugega ponudnika, vendar delovanje ni ustrezno usklajeno z dejanskimi energetskimi potrebami, kar vodi v neučinkovito izkoriščanje lokalno proizvedene energije.

Rešitev

Postline2

Po natančnem profiliranju, tako proizvodnje kot porabe energije, s pomočjo več scenarijev je lokacija integrirana v sistem upravljanja z energetsko prožnostjo. Sistem uporabi lokalni generator in hranilnik kot aktivna odjemalca, pri čemer hranilnik služi predvsem za izravnavo vrzeli med visoko proizvodnjo in porabo. Z vključevanjem zunanjih podatkov lahko sistem upošteva vremensko napoved in natančneje napove prihodnjo sposobnost proizvodnje energije, nato pa to kompenzira s hranilnikom in dodatnimi prilagoditvami.

Učinek

Postline3

Skupna poraba energije iz omrežja se zmanjša, kar vodi v nižje stroške električne energije. Z boljšim upravljanjem baterije se podaljša življenjska doba le-te in donosnost naložbe. Lokacija zaradi proizvodnje in shranjevanja energije lahko sodeluje v širših sistemih energetske prožnosti na ravni omrežja.

Inea Ikone 2024 Ingenious 2

Predvidljivi stroški
v nepredvidljivih časih

Pri energetski prožnosti po principu aktivnega odjema se moč regulira s premikom porabe, ne z dodajanjem proizvodnje elektrike. Sistem skozi porabo energije sledi ekonomskim ciljem uporabnika, določenim na osnovi cen energije in moči, stroškov hrambe energije in proizvodne učinkovitosti. Poleg cene energije in omrežnine so dodatni prihranki ustvarjeni z bolj enakomerno obremenitvijo omrežja in posledično nižjimi stroški vzdrževanja.

Inea Ikone 2024 Ingenious 1

Popoln nadzor brez
ročnega upravljanja

Sistem ponuja celovit pregled nad viri energije, tokovi in bremeni. Vsako breme, generator in baterija deluje kot neodvisen aktivni odjemalec, ki komunicira svoje razpoložljive prožnosti centralnemu kontrolnemu sistemu. Ta samodejno izvaja urnik v skladu z omejitvami uporabnika in ponujeno prožnostjo aktivnih odjemalcev. Napredna analitika, KPI-ji po meri in avtomatizirana poročila omogočajo temeljito razumevanje lastnega energetskega sistema.

Inea Ikone 2024 Ingenious 3

Modularen sistem
za rešitve po meri

Modularnost sistema omogoča reševanje več izzivov znotraj ene rešitve, ki se v celoti prilagodi potrebam posameznega uporabnika z dodatnimi funkcionalnostmi, podsistemi in lokacijami. Upravljanje kateregakoli energetskega toka je možno s širokim naborom senzorjev, signalov in protokolov, ki jih sistem podpira. Rešitev je vertikalno gnezdena s povezovanjem z višjimi sistemi, kot so načrtovanje virov podjetja, sistemske storitve in trgi energije.


Aktivni odjem v
industrijskem okolju

Za razliko od aktivnega odjema na omrežju, kjer je prioriteta uravnoteženje distribucijskega omrežja, je cilj aktivnega odjema v industriji odvisen od prioritet podjetja. Najpogosteje rešuje težave neenakomerne porabe, slabo izkoriščenih lastnih proizvodnih virov in z njima povezanih visokih stroškov elektrike.

Ker se vse dogaja za obračunskim števcem, je industrijska implementacija aktivnega odjema popolnoma neodvisna od upravitelja distribucijskega ali prenosnega omrežja. Sistem je lahko samostojen v lokalni instalaciji, po želji naročnika pa je seveda možna povezljivost z zunanjimi sistemi, kot so trgi energije, napovedi vremena ali kakršnikoli drugi viri podatkov.

Flex Body 1 Si

Flex Body 2 Si

Avtomatizirano
upravljanje prožnosti

Upravljanje mikroomrežja na ravni tovarne, kjer vsako breme, vir in hranilnik delujejo kot posamezni aktivni odjemalci, ponuja vse prednosti pametnega omrežja ne glede na vrsto poslovnega okolja.

Vmesnik na vsaki povezani napravi, ki ima vključen modul za prožnost, in na vsaki napravi, ki ima že nameščen komunikacijski vmesnik (kot je inGenious Cube), samodejno generira ponudbe prožnosti. Glede na uporabnikove omejitve modul pove, v katerem časovnem obdobju se lahko njegova naprava prilagaja, količino energije, ki jo lahko v vsakem intervalu ponudi ter – če je funkcionalnost potrebna in omogočena – koliko energija tega aktivnega odjemalca stane.

Osrednji modul za razporejanje odjema aktivno zbira prožnosti vsakega aktivnega odjemalca. Glede na dostopne podatke aktivnih odjemalcev, lastnih podatkov (uporabnikovih omejitev, cenovnih signalov, napovedi profila porabe) ter zunanjih podatkov (vreme, tržna cena energije, podatki z omrežja za sistemske storitve, in podobno) samodejno izračuna najboljši scenarij za prihranke in aktivnim odjemalcem pošlje urnik izvedbe.

Spremljanje
finančnih učinkov

Večtarifni omrežninski sistemi so prezapleteni za ročno upravljanje, inGenious Flex in njegov sistem finančnih parametrov, pripravljen na dinamične tarife, pa jih upravlja avtomatizirano. Uporabniki lahko na prvi pogled vidijo finančne učinke prek prilagodljive nadzorne plošče, samodejno generirajo poročila in nastavljajo alarme tako za energetsko kot finančno učinkovitost.

Z možnostjo nastavitve cene energije in moči tako na nivoju sistema kot za vsakega aktivnega odjemalca (t. i. prosumerja) posebej lahko inGenious Flex pametno razporedi odjem in se približa cenovnemu optimumu. Upoštevane so lahko fiksne cene, ki jih postavi dobavitelj energije, cene odjema iz lastne sončne elektrarne ali zalogovnika vode, cena uporabe posameznega cikla baterije, kot tudi poljubni cenovni signali, ki jih posamezna situacija zahteva.

Flex Body 3 Si

1

Izmerimo

Temeljito dokumentiramo bremena, vire, hranilnike in procese. Določimo dodatne potrebne meritve, kot so delovanje strojev, temperature, pretoki in drugi signali. Izvedemo študijo izvedljivosti in ocenimo finančne učinke.
2

Analiziramo

Na podlagi dostopnih podatkov izdelamo profil porabe celotnega sistema in posameznih naprav. Identificiramo ključne potencialne aktivne odjemalce oziroma prožne naprave in njihov vpliv na sistem. Po podrobni analizi in simulaciji izdelamo načrt implementacije.
3

Namestimo

Vse sodelujoče naprave opremimo s krmilnimi sistemi. Centralni sistem namestimo lokalno ali v oblak ter z njim povežemo vse naprave. Uporabnike izobrazimo o uporabi sistema, določimo omejitve in preference ter testiramo delovanje sistema.
4

Zaženemo

Določimo prehodno obdobje za uporabo sistema za prilagajanje. inGenious Flex takrat sam prejema ponudbe prožnosti in izvaja odjem po avtomatskem urniku. Uporabnikom pomagamo pri razumevanju, prilagajanju parametrov in samostojni uporabi sistema.
5

Izboljšamo

V tej fazi inGenious Flex deluje avtonomno in generira prihranke. Na podlagi poročil in analiz lahko določimo smiselne nadgradnje in dodajamo aktivne odjemalce. Sistem vzdržujemo, ga posodabljamo in prilagajamo novim potrebam.

Ključne funkcionalnosti

Inea Ingenious Ik Funkc 1 1

Analiza profila in
napoved

Sistem zbira in historizira podatke vseh povezanih virov ter ustvari celovit profil porabe na nivoju aktivnega odjemalca in celotnega sistema. Na podlagi profila ustvari več napovedi ter dinamično prilagodi vsakega aktivnega odjemalca za najboljše zasledovanje ciljev upravljanja z energijo in učinkovitosti proizvodnje.
Inea Ingenious Ik Funkc 1 2

Enostavna integracija
in nadgradnja

Na ravni proizvodnega obrata se lahko inGenious Flex namesti na obstoječo instalacijo inGenious View ali inGenious Peak, pri tem pa z uporabo obstoječe infrastrukture povežemo vse naprave, opremljene z inGenious Cube. InGenious Flex je lahko nameščen v kateremkoli okolju ali v oblaku, brez večjih infrastrukturnih investicij, z minimalnim naporom in čim večjim izkoristkom.
Inea Ingenious Ik Funkc 1 3

Skalabilnost in
gnezdenje

Zahvaljujoč nagrajenemu protokolu FlexOffer, ki prenaša prožnosti, generirane pri vsakem aktivnem odjemalcu, sistem podpira neomejeno število točk. Za koristi večjega obsega se InGenious Flex lahko gnezdi tudi sam vase v večnivojski sistem, kjer se vsak podsistem obnaša kot posamezen aktivni odjemalec v sistemu višje ravni.
Inea Ingenious Ik Funkc 1 4

Popoln nadzor brez
ročnega upravljanja

Čeprav sistem sam izračuna in izvede najboljši urnik, nadzor nikoli ni popolnoma izven človeških rok. Uporabnik se lahko kadarkoli lokalno ali na daljavo poveže na katerokoli točko sistema in ročno spremeni odločitev sistema. Ta je nato upoštevana v algoritmu, ki druge aktivne odjemalce prilagodi njej primerno.

Pogosta vprašanja

inGenious Flex ponuja visoko stopnjo prilagodljivosti in je lahko nameščen kot oblačna storitev ali neposredno v lokalnem strežniškem okolju naročnika. Ta dvojni pristop omogoča izbiro najboljše možnosti glede na specifične varnostne, operativne in infrastrukturne potrebe. Tako namestitev na lokaciji stranke kot v Ineinem oblaku omogočata popoln nadzor nad sistemom in podatki, kar je izjemnega pomena za organizacije z visokimi zahtevami po varnosti in zasebnosti. Pri uporabi inGenious Flex za razpršene vire in oddaljene lokacije priporočamo namestitev v oblak za lažji dostop ne glede na lokacijo in večjo odpornost do lokalnih prekinitev v komunikaciji.  
Pri prenosu podatkov preko javnih internetnih povezav inGenious Flex zagotavlja visoko raven varnosti s pomočjo tehnologije VPN (Virtual Private Network). Ta tehnologija uporablja robustne metode šifriranja in avtentikacije, kot so SSL/TLS in IPSec ESP, ki ščitijo pred različnimi vrstami napadov. Zmožnost vzpostavitve več VPN povezav (tunelov) omogoča varno komunikacijo med različnimi končnimi točkami, pri čemer je vsaka povezava zaščitena z varnimi certifikati. Ta pristop zagotavlja, da so podatki varni in zaščiteni tudi pri prenosu na oddaljene lokacije ali mobilne naprave.
inGenious Flex je zasnovan za enostavno integracijo z različnimi IT sistemi, kar omogoča izmenjavo podatkov preko tehnologije API/RESTful in drugih spletnih storitev. Podpora za dvosmerne povezave preko posrednikov MQTT dodatno razširja možnosti integracije, ki sistemom omogoča, da komunicirajo in delujejo sinhronizirano. Ta odprt pristop zagotavlja, da lahko inGenious Flex deluje kot osrednji sistem za upravljanje energije, ki se brez težav povezuje z obstoječimi poslovnimi, proizvodnimi in energetskimi sistemi, kar omogoča izboljšanje učinkovitosti ter lažjo interoperabilnost in vzdrževanje.
Da, inGenious Flex je zasnovan z mislijo na fleksibilnost, kar omogoča uporabnikom, da optimirajo svojo porabo energije glede na različne tarifne modele. Sistem lahko aktivira prožnost na podlagi cenovnih signalov, kot so tarife ali tržne cene, in eksplicitnih signalov s strani operaterjev omrežja ali agregatorjev. Ta prilagodljivost omogoča strankam, da v vsakem trenutku lahko prilagodijo svoje omejitve odjema moči in izboljšajo operativno učinkovitost, hkrati pa ohranjajo skladnost z regulativnimi zahtevami in tržnimi pogoji. Poleg fiksnih nastavitev je sistem predpripravljen na dinamične tarifne sisteme zaradi omrežne komunikacije in možnosti izmenjave podatkov z zunanjimi storitvami operaterjev in agregatorjev.
inGenious Flex v industrijskem okolju med aktivne odjemalce šteje širok spekter naprav, ki lahko prilagajajo svojo porabo energije glede na trenutne potrebe omrežja ali tarifne signale, kot bi to počel odjemalec v pametnem omrežju. To vključuje termične naprave, kot so peči in sušilniki, ki lahko zmanjšajo svojo moč ali začasno prekinejo delovanje, toplotne črpalke, prezračevalne sisteme, ogrevanje industrijskih procesov in hladilne sisteme. Prav tako so aktivni odjemalci lahko črpališča vode, kompresorji zraka in v novejšem času polnilnice za električna vozila ter različni hranilniki energije, kot so litijeve baterije in termalni zalogovniki. Pred vsako namestitvijo sistema inGenious Flex izvedemo temeljito analizo in najdemo optimum tako prilagajanja kot števila in tipa naprav, ki so za aktivni odjem primerne v posameznem primeru in okolju.
inGenious Flex je zasnovan kot popolnoma modularna rešitev, kar pomeni, da lahko raste in se prilagaja skupaj s potrebami brez menjave celotnega sistema. Ob širitvi na nove lokacije, spremembi modulov ali nadgradnji, lahko sistem enostavno nadgradimo na daljavo. Ob periodičnih posodobitvah sistema in vzdrževanju ta deluje nemoteno, na strani stranke pa ni predvidenih nobenih dodatnih instalacij ali nadgradenj. Za namestitev sistema inGenious Flex prav tako ni potreben predhoden nakup sistemov inGenious View in inGenious Cube, katerih funkcionalnosti so v inGenious Flex že vključene.
Ob nadgradnji na inGenious Flex se osnovna namestitev sistema ne spreminja, razen v spremembi lokacije namestitve, recimo ob nadgradnji lokalnega inGenious Cube v omrežni inGenious Flex. Ob nadgradnji sistema za monitoring inGenious View je potrebno dodati kliente za dvosmerno komunikacijo prožnosti med sistemom in napravami, osrednja uporabniška izkušnja in vmesnik pa ostaneta enaka, če je to informacijsko podprto s strani naročnika. Družina produktov INEA inGenious je v celoti modularna, kar pomeni, da je nadgradnja programske opreme enostavna, dodatne fizične instalacije pa s tem olajšane.

Kontaktirajte nas

Vas zanima več? Pošljite nam svoje sporočilo, tako da izpolnite obrazec. Z veseljem bomo stopili v stik z vami v najhitrejšem možnem času.


    Vaše osebne podatke bo INEA d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s strankami in javnostjo, (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR) obdelovala za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo. Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Če ste nam dali privolitev ( točka a 1. odstavka 6. člena GDPR), da želite prejemati vam prilagojene e-novice in ponudbe, bomo predvidevanja o vaših zanimanjih obdelovali na podlagi vaše uporabe naših storitev (nakupi, povpraševanja), do vašega preklica. Od prejemanja e-sporočil se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem sporočilu. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.